Nærmiljørapport

HUNT (helseundersøkelsen i Trøndelag) har nylig utgitt en nærmiljørapport. Rapporten tar for seg trivsel, opplevd trygghet, nærhet til tjenester og støy.

Bakgrunnen for rapporten:

Nærmiljøet har stor betydning for folkehelsa og kan virke inn på mulighetene våre til å leve gode liv. Noen forhold i nærmiljøet kan virke helsefremmende mens andre både direkte og indirekte forhold ved nærmiljøet kan utgjøre en risikofaktor. Nærmiljøet kan beskrives på svært mange måter, men i denne rapporten vises utvalgte faktorer målt i HUNT4. Dette omfatter forhold som trivsel og trygghet, tilgjengelighet til ulike tilbud og funksjoner som har betydning i hverdagen, samt støyplager på stedet man bor. Målet med denne rapporten er å fremstille statistikk om ulike sider ved nærmiljøet vårt og dermed bidra til et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid.
Her finner du nærmiljørapporten fra HUNT

2023 © Trondheims frivilligsentraler